Kallelse till Ordinarie föreningsstämma i Brf Carolus Star

Styrelsen för Brf Carolus Star kallar härmed till ordinarie föreningsstämma

Dag: 2020-05-12
Tid: Kl. 19.00
Plats: Hotell Avalon i möteslokal Meet &Eat 1+2

Om du inte kan medverka på föreningsstämman och vill sända ett ombud, vänligen använd bifogad fullmakt i utskicket.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
  Inga propositioner eller motioner hade inkommit till stämman.
 18. Stämmans avslutande

Välkomna!
Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Brf Carolus Star