Information om kommande fönsterrenovering

Processen har varit lång men nu börjar de närma sig byggstart för fönsterrenoveringen hos samtliga lägenheter på Kungstan.

Fönsterfirman Tvåtumfyra påbörjar sina arbeten preliminärt den 5/10 2020. De kommer att jobba med ett antal lägenheter åt gången och börjar med att plocka ut fönster ur de berörda lägenheterna och sätta dit så kallade fönsterparaplyer. Karmarna kommer att sitta kvar för att behandlas på plats. I ett första skede sker med andra ord demontage av fönster för lagning och komplettering med extra isolerglas på fabrik. Era fönster är inåtgående varför någon ställning inte kommer att behöva resas runt huset.

För arbetet med karmarna som kommer att göras inifrån lägenheterna kommer entreprenören att behöva tillträde till lägenheten i omgångar under 2-3 veckors tid. Denne kommer såklart att täcka in kringliggande ytor och säkerställa att städningen sköts.

Mer info gällande tidsplan och schema kommer senare från firman

Ha en fortsatt fin dag!
Styrelsen Carolus Star

Kallelse till Ordinarie föreningsstämma i Brf Carolus Star

Styrelsen för Brf Carolus Star kallar härmed till ordinarie föreningsstämma

Dag: 2020-05-12
Tid: Kl. 19.00
Plats: Hotell Avalon i möteslokal Meet &Eat 1+2

Om du inte kan medverka på föreningsstämman och vill sända ett ombud, vänligen använd bifogad fullmakt i utskicket.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
  Inga propositioner eller motioner hade inkommit till stämman.
 18. Stämmans avslutande

Välkomna!
Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Brf Carolus Star

 

Information från styrelsen November 2019

Hej i höstrusket! Här kommer lite ny info från oss i styrelsen. Tänd ett ljus, gör dig en kopp te, kryp ner i soffan, njut av läsningen och hör av dig till oss om du/ni undrar något.

brfcarolusstar@gmail.com

Trevlig höst!
Styrelsen Carolus Star

Lån
Vi har förhandlat ner räntesatsen på några av våra lån.

Fönsterrenovering
Vi har med hjälp av vår förvaltare lämnat in bygglovshandlingar till stadsbyggnadskontoret. Vi räknar med att komma igång med fönsterbyte/-renovering under våren 2020. Mer info kommer.

Gården
Vi har satt upp nya skyltar på våra parkeringsplatser. Vi uppmanar alla att stänga grinden efter sig då vi har haft obehöriga på området. Tänk på att sortera Era sopor och ställ inte skräp som ska till tippen bredvid tunnorna. Det kostar mycket för oss medlemmar att frakta bort skrymmande skräp.

Andrahandsuthyrning
All andrahandsuthyrning ska beviljas av styrelsen. Vi vill påminna om att styrelsen inte beviljar korttidsuthyrning typ Airbnb. Vi kommer också att ta ut en avgift om 10% av ett basbelopp för ett år för alla beviljade andrahandsuthyrningar. Denna läggs på månadsavgiften (hyran). Glöm inte att skicka in ansökningar i god tid till Bredablick (vår förvaltare). Ansökningsblankett finns på Bredablicks hemsida.

Källarförråd
Vi planerar att få ordning på märkningen av förråden. Alla ska märka sina förråd med lägenhetsnummer 1-32. Omärkta förråd kommer annars att tas över av styrelsen efter den 25/11 2019.

Cyklar
Det står många gamla cyklar på gården som inte används. Vi uppmanar alla att märka sina cyklar med namn och lägenhetsnummer. Omärkta cyklar kommer att fraktas bort efter 25/11 2019.

Uppdatering gällande fiber

Under kommande veckor påbörjas installation av bredband via fiber från Bahnhof. Installatörerna kommer behöva tillgång till samtliga lägenheter för att kunna utföra installationen.

Vad vi sett så har de flesta lägenheter tomma kabelkanaler som är tänka att användas för syften som dessa, så i de flesta fall kommer installationen gå smidigt. Dessa befinner sig som regel bakom ett lock nära säkringsskåpet.

Installatörerna på AT Installation AB kommer höra av sig till samtliga boende i fastigheten för att bestämma en tidpunkt för installation. Om era kontaktuppgifter skiljer sig från de i porttelefonen, vänligen hör av er till styrelsen på styrelsemailen.

I samband med detta så är det även hög tid att säga upp befintliga bredbandsabonnemang då dessa ofta har någon månads uppsägningstid. Vi vill påminna om att avgiften inte kommer justeras förrän ordinarie stämma 2019.

Ny förvaltning

Från och med januari 2018 byter vi ekonomisk förvaltning från SBC till Bredablick. Dessutom tar de även över den tekniska förvaltningen så som fastighetsskötsel och städning. För er som medlemmar innebär det att nya kontaktuppgifter gäller vid felanmälan:

 • Telefon växel: 031-388 40 40
 • Telefontid: Helgfri vardag 08.30 – 16.30
 • Mailadress felanmälan: felanmalan@bblick.se

Det kommer även skickas ut nya hyresavier för januari till december från Bredablick istället för SBC, inklusive instruktioner gällande autogiro.

Information från  Bredablick (även uppsatt i trapphuset): Välkomstbrev

Ny hyresgäst

Från och med januari 2018 flyttar Gårda Textil ut och ersätts av vår nya hyresgäst, Film i Väst.  De beräknar kunna påbörja sin verksamhet i mars efter att lokalen har anpassats efter deras behov under januari/februari.

Vi räknar inte med att medlemmar kommer påverkas av bytet. Precis som tidigare så är det en lugn verksamhet som flyttar in. Film i Västs planerar att använda lokalen som mötesplats för filmrelaterade projekt samt att då och då ha filmvisningar.